Ertir.Ru

Naryň peýdasy

Naryň düzüminde aminokislotalaryň 15 görnüşi bar. Şeýle-de ol C,A,B,PP witaminlerine we kaliýe baýlygy bilen tapawutlanýar. *** Naryň, adamyň ganynynyň düzümindäki gemoglobiniň mukdaryny artdyrmakda peýdasy köpdür. Haçan-da...

0

Kompýuter otagynda howpsuzlyk düzgünleri

Mekdeplerdäki kompýuter otaglarynda kompýuterler hem-de olar bilen işlemek üçin beýleki zerur enjamlar gurnalandyr. Bularyň hemmesi adamyň ýaşaýşyna howply bolan elektrik toklaryna birikdirilendir. Şonuň üçin kompýuter otagyna...

1